Co teraz zrobi wójt?

Głośna była w ubiegłym roku sprawa odwołania przez wójta Grzegorza Domańskiego z funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach pana Andrzeja Krzaka. Decyzja została podjęta, mimo iż wcześniejsze zarządzenia o zawieszeniu dyrektora dwie niezależne instytucje uznały za bezzasadne. To Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Opolskim oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Mimo to wójt dopiął swego. Andrzej Krzak odwołał się więc do sądu.

Wyrok - korzystny dla byłego dyrektora - zapadł 27 grudnia 2019 roku. Teraz dotarło do nas pisemne uzasadnienie. Jego najważniejsza część brzmi następująco:

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie (tu wyszczególnione są nazwiska) po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 roku sprawy ze skargi Andrzeja Krzaka na zarządzenie wójta Gminy Rudniki z dnia 10 kwietnia 2019 roku w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

  1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości
  2. zasadza od Gminy Rudniki na rzecz skarżącego Andrzeja Krzaka kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego”.

Uzasadnienie wyroku jest bardzo obszerne - zawarte zostało aż na 48 stronach. Sąd przypomina w nim zarzuty na podstawie których organ prowadzący szkołę, czyli Gmina Rudniki, odwołał Andrzeja Krzaka z funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Następnie prezentuje stanowisko w tej sprawie pełnomocnika Andrzeja Krzaka, w którym adwokat zarzuca wójtowi naruszenie kilku punktów ustaw Prawo oświatowe i ustawy o samorządzie gminnym, a także błędną ich wykładnię.

Sąd przypomniał również, że „Według skarżącego, wójt Gminy Rudniki nie potrafił zachować obiektywności i bezstronności przy wydawaniu wszystkich swoich zarządzeń. /.../ W ocenie skarżącego, rzeczywistą podstawą odwołania go ze stanowiska dyrektora, stanowi prawdopodobnie konflikt interpersonalny między nim a osobą sprawującą funkcje wójta Gminy Rudniki. /.../ Na istnienie sporu zwróciła nawet uwagę Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.”

W wyroku znajduje się również następujące stwierdzenie „Podkreślenia wymaga, że ani Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Opolskim ani Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej nie stwierdziły, aby zarzuty postawione w w/w postępowaniu były poważne i wiarygodne”.

W ocenie sądu organ prowadzący niewłaściwie interpretował również pojęcie „szczególnie uzasadniony przypadek”.

Tak więc - zgodnie z tym wyrokiem - Andrzej Krzak ma prawo ubiegać się o przywrócenie go na stanowisko dyrektora rudnickiej szkoły. Czy z niego skorzysta?

Od niedawna nowym dyrektorem jest Piotr Rasztar.

Co teraz zrobi wójt Domański? Odwoła się od wyroku sądu?