Radni piszą w sprawie działek

Nie milkną opinie w sprawie planowanej przez wójta sprzedaży dwóch działek wraz z zabudowaniami po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. Targowej 2 w Rudnikach, która była jednym z tematów ostatniej Sesji Rady Gminy.

Obserwator otrzymał pismo od trójki radnych, którzy są przeciwni sprzedaży tych działek. Publikujemy jego treść.

Radni Gminy Rudniki: Anna Lach, Dariusz Zaręba i Mariusz Stanek odnosząc się do wydarzeń związanych z planami sprzedaży nieruchomości tj: sprzedaży działek nr 556 i 558 w RUDNIKACH przy ul. TARGOWEJ 2, KW nr OP1L/00028856/9 (dawny SKR), podejmujemy inicjatywę uchwałodawczą w przedmiocie uchylenia złego prawa, które zezwala Wójtowi na samodzielną sprzedaż majątku gminy poza kontrolą Rady Gminy.

        Jako Radni, którzy odpowiadają przed mieszkańcami Gminy Rudniki i naszymi wyborcami za współrządzenie i zarządzanie sprawami gminy w tym jej majątkiem mamy obowiązek zapobiegać, by w przyszłości podobne sytuacje nie miały już miejsca. Obecna Uchwała nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, dopuszcza by Wójt bez konsultacji z Radą Gminy i jej nadzorem w zakresie sprzedaży nieruchomości samodzielnie rozporządzał mieniem gminy znacznej wielkości. W sytuacji, gdy działania Wójta w tym zakresie nie są ograniczone co do kwot sprzedaży nieruchomości czy zachowania wymogów formalnych w zakresie konsultacji takich posunięć z Radą Gminy, to ponownie w przyszłości może dojść do analogicznej sytuacji. Takie niekonsultowane z nikim decyzje będą dzielić w opiniach naszą gminną społeczność, a to przecież nie sprzyja tworzeniu wspólnoty i współodpowiedzialności za sprawy gminne. Aby przywrócić równowagę dotyczącą nadzoru nad zarządem nieruchomościami w naszej gminie i zapewnić przejrzystość takich transakcji proponujemy, by Rada Gminy jako całość miała okazję do zmiany obecnie obowiązującej uchwały, która już ze względu na sam czas jej powstania wyraźnie nie nadąża za dzisiejszą rzeczywistością i nie zabezpiecza właściwie interesów naszej gminy.

Ci sami radni wysłali do Jarosława Marchewki, przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach, uzasadnienie do projektu zmiany uchwały z 2007 roku. Oto jego treść:

Działanie na rzecz dobra wspólnego i dochowanie szczególnej staranności w zarządzaniu gminnym jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie Uchwały nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 grudnia 2007 roku. Wydarzenia ostatnich dni dotyczące przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Targowej 2 w Rudnikach, tj. działek nr 556 i 558, KW.OPIL/00028856/9 pokazują, że brak równowagi między władzami w gminie, tj. Zarządem Gminy a Radą Gminy w nadzorze nad majątkiem gminnym może prowadzić do powstania sytuacji, w której decyzje podejmowane są zbyt pochopnie i bez należytej refleksji w sprawach wielkiej wagi i rangi dla lokalnej społeczności. Uchwała z 20 grudnia 2007 r. zaburza „złotą” zasadę równowagi między władzami publicznymi w samorządzie.

W tej konkretnej sytuacji powstałej przy okazji wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości widzimy, ze rada Gminy została zupełnie pominięta w trybie zarządzania mieniem gminnym. Radni nie wiedzieli o planach w zakresie rozporządzania przez Wójta tą nieruchomością, nie mieli możliwości wyrażenia swojej opinii w tym temacie, nie przeprowadzono z Radą Gminy żadnych konsultacji w tym zakresie. Takie postępowanie ze strony zarządu Gminy rodzi obawy na przyszłość o jawne, rozważne oraz wspólnie działanie na rzecz społeczeństwa i współzarządzanie Gminą przez Wójta i Radę Gminy Rudniki. Wskazuję również, że uchylenie uchwały z 2007 roku nie będzie powodowało „paraliżu decyzyjnego i prawnego” dotyczącego zarządzania nieruchomościami gruntowymi ze względu na wykorzystanie przepisów wynikających z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, w szczególności zastosowania trybu art. 18, ust. 1, pkt 9a.

Podjęte działanie dotyczące inicjatywy uchwałodawczej ma zadanie naprawcze i przywracające wspólną odpowiedzialność Wójta i Rady Gminy za zarządzanie majątkiem obywateli gminy Rudniki”.

Pod listem podpisali się radni: Dariusz Zaręba, Anna Lach i Mariusz Stanek.